Dasar Keselamatan Pengurusan Maklumat Dan Komunikasi (ICT)

Dasar Keselamat ICT IPPBM yang telah berkuatkuasa pada 24 September 2012 bertujuan untuk menerangkan kepada semua pengguna ICT IPPBM mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi Aset ICT di IPPBM.

 Pelan strategik KBS 2010-2015
Pelan Strategik KBS 2010-2015 telah digubal berasaskan kepada Tujuh Teras Strategik yang bertunjangkan kepada Wawasan 2020 dan Misi Nasional mengenai belia dan sukan yang terungkap dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010).

Dasar Sukan Negara 2009
Dasar Sukan Negara menggariskan matlamat, objektif, strategi, peranan dan tanggungjawab setiap agensi Kerajaan, bukan Kerajaan, persatuan-persatuan sukan, rekreasi dan kecergasan, majlis-majlis sukan, institusi-institusi pengajian serta badan dan individu yang terlibat dengan sukan.

Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007
Akta ini telah dilancarkan pada 31 Disember 2007

Pelan Tindakan Pembangunan Belia Nasional
Kerajaan dalam tempoh RM ke-8 telah terus memberi tumpuan kepada pembangunan belia kerana menghargai peranan dan sumbangan kepada pembangunan Negara.

Dasar Pembangunan Belia Negara
Digubal pada tahun 1985,dikaji semula pada tahun1997 dan dinamakan Dasar Pembanguan Belia Negara.

3k (kepimpinan, Kemahiran, Keusahawanan)
Kementerian Belia dan Sukan mengenalpasti bahawa gerakan pembangunan belia wajar difokus semula 3 aspek kemahiran utama yang perlu dikuasai oleh generasi muda masa kini.