TINGKAH LAKU REMAJA PONTENG SEKOLAH

Ponteng sekolah adalah masalah displin utama yang semakin meningkat dan menjejaskan keseluruhan masyarakat hari ini. Ia bukan sahaja memberi kesan kepada pelajar, malah turut memberi kesan kepada pihak sekolah dan komuniti setempat. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk meneroka faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku ponteng sekolah dalam kalangan remaja di Sekolah Menengah Agama Limbang, Sarawak. Kajian yang dijalankan adalah berbentuk kualitatif dengan menggunakan kajian kes sebagai reka bentuk kajian. Tujuh orang informan telah dipilih dengan menggunakan persampelan bertujuan. Semua informan yang terlibat dalam kajian ini mempunyai rekod ponteng sekolah yang telah dikenal pasti oleh pentadbiran sekolah. Kedah pengumpulan data adalah dengan menggunakan temu bual secara mendalam. Data yang diperoleh kemudiannya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Hasil daripada kajian yang dijalankan, terdapat enam faktor yang mempengaruhi penglibatan remaja dalam tingkah laku ponteng sekolah iaitu sikap malas dan tiada minat untuk belajar, terbeban dengan tugasan sekolah dan isu peribadi yang dialami oleh remaja itu sendiri. Selain itu, pengaruh rakan sebaya, konflik keluarga dan gaya pengajaran guru dalam kelas turut mempengaruhi informan terlibat dalam tingkahlaku ponteng sekolah. Oleh itu, program intervensi khusus perlu dilaksanakan melibatkan intervensi bersama ibu bapa atau penjaga, kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG), pemantapan sahsiah pelajar, jenis dendaan dan cara teguran yang diberikan kepada pelajar. Akhir sekali, penyelidik berharap kajian ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada sekolah, ibu bapa, dan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengatasi ponteng sekolah dalam kalangan remaja.

Kata Kunci: Remaja, ponteng sekolah, faktor pengaruhi dan kajian kualitatif.

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH