PENGARUH PSIKOSOSIAL TERHADAP TINGKAH LAKU AGRESIF

Penularan tingkah laku agresif khususnya dalam kalangan remaja yang semakin meluas telah memberi impak negatif kepada pembentukan komuniti yang sihat. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji pengaruh faktor psikososial terhadap tingkah laku agresif dalam kalangan pelajar Pra-Universiti sekitar Kuala Lumpur. Secara khususnya, kajian ini mengkaji faktor-faktor psikososial iaitu penghargaan kendiri, pengherotan kognitif dan kefungsian keluarga terhadap tingkah laku agresif pelajar. Kajian ini berbentuk kajian kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik serta melibatkan seramai 150 orang pelajar Pra-Universiti di sekitar Kuala Lumpur sebagai responden. Hasil kajian mendapati kebanyakan responden mempunyai faktor psikososial pada tahap sederhana iaitu penghargaan kendiri (n = 110), pengherotan kognitif (n = 91), tahap kefungsian keluarga (n = 50) dan tingkah laku agresif (n = 80). Kajian mendapati ketiga-tiga faktor psikososial menjadi peramal kepada tingkah laku agresif; dan pengherotan kognitif mempunyai pengaruh yang signifikan yang paling kuat terhadap tingkah laku agresif (β = 0.461, p < 0.00). Kajian ini diharapkan dapat memberi impak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan akhlak, sahsiah dan minda pelajar seperti ibu bapa, pihak sekolah, pihak kerajaan, terutama sekali Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Belia dan Sukan.

Kata Kunci: psikososial, penghargaan kendiri, pengherotan kognitif, kefungsian keluarga, tingkah laku agresif, pelajar Pra-Universiti

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH