PROFIL SUKARELAWAN BELIA MALAYSIA

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti profil sukarelawan belia Malaysia. Kajian berbentuk kajian tinjauan ini menggunakan borang soal selidik. Sejumlah 1,200 orang responden terdiri daripada 708 sukarelawan belia dan 492 sukarelawan baharu belia di seluruh Malaysia yang terlibat dalam kajian ini. Kesemua data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS. Hasil kajian menunjukkan profil kesukarelawanan belia iaitu faktor demografi: jantina, umur, bangsa, agama, status perkahwinan, tempat dibesarkan, negeri asal, tempat tinggal, jenis kediaman, status pekerjaan dan tahap akademik. Seterusnya, hasil kajian juga menunjukkan reaksi terhadap perkembangan semasa sukarelawan turut menyumbang kepada penglibatan mereka dengan aktiviti sukarela. Faktor tersebut termasuklah sebab utama terlibat, masa mula terlibat, bidang utama penglibatan, kumpulan sasaran kerja sukarela, pemilihan sektor kesukarelawanan, sumber kesedaran untuk terlibat dan sumber maklumat untuk terlibat. Hasil kajian ini mampu memberi sumbangan dalam membantu pihak yang bertanggungjawab untuk merancang strategi bagi menarik lebih ramai sukarelawan berpotensi serta memperkemaskan program dan aktiviti sukarela di Malaysia.

Kata Kunci: profil, sukarelawan, belia, kesukarelawanan, Malaysia

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH