KESAN PENGLIBATAN BELIA MALAYSIA DALAM KEUSAHAWANAN SOSIAL

Mutakhir ini konsep keusahawanan telah diperluaskan skop aplikasinya kepada konteks yang melibatkan pencapaian matlamat sosial dan bukan keuntungan. Konsep ini di label sebagai keusahawanan sosial, yang berfokuskan kepada matlamat sosial berbanding keuntungan. Konsep keusahawanan sosial adalah di dilaksanakan oleh individu yang mempunyai ciri keusahawanan seperti inovatif, proaktif, pengambilan risiko dan utamanya adalah berfokus kepada pencapaian aspirasi sosial. Keusahawanan sosial ini boleh dilaksanakan oleh setiap lapisan masyarakat dan tidak terlepas kepada golongan belia. Penglibatan belia dalam keusahawanan sosial bukan sahaja mampu melahirkan belia yang boleh mengendalikan sebuah perusahaan, juga mempunyai tanggungjawab sosial, mesra persekitaran dan mesra budaya, sekali gus menjadi agen penyelesaian kepada keruncingan masalah masyarakat. Keusahawanan sosial merupakan respon kepada masalah sosial masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, fragmentasi komuniti dan kelaparan yang semakin kronik untuk mencapai keadilan sosial sejagat. Masalah sosial masyarakat ini perlu diatasi terutamanya di kalangan belia. Ini kerana belia merupakan pewaris dalam mencapai kemajuan negara di mata dunia. Oleh yang demikian, kertas kajian ini disediakan bagi menjelaskan konsep keusahawanan sosial serta perlaksanaannya di kalangan belia di Malaysia. Selain dari itu, kertas kajian ini akan menerangkan pengaruh keusahawanan sosial dalam melahirkan belia berwawasan serta mencapai matlamat negara. Ini kerana keterlibatan belia dalam keusahawanan belia ini dapat melahirkan belia yang berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai nilai tambah untuk berdaya saing dan produktiviti yang dihasilkan. Keadaan ini dapat membina belia yang berkepimpinan dan mampu membawa nama Malaysia ke mata dunia. Secara kesimpulannya, kertas kerja ini diharapkan dapat memberikan kefahaman yang lebih jelas mengenai konsep keusahawanan sosial dan kesan penglibatannya di kalangan belia dan negara berdasarkan kajian-kajian lepas. Metodologi yang digunakan adalah kajian yang sistematik yang mana hasil kajian lepas dianalisis dan diteliti bagi menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang.

Kata Kunci: Keusahawanan Sosial, Masalah Sosial, Belia Berwawasan, Pembangunan Negara.

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH