PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN DAN BENDERA NEGARA DALAM MEMBANGKITKAN SEMANGAT PATRIOTISME DALAM KALANGAN BELIA

Penggunaan lagu kebangsaan dan bendera negara merupakan elemen penting yang menjadi pencetus kepada semangat patriotisme di kalangan belia di Malaysia. Secara amnya, tahap patriotisme yang rendah memberi kesan terhadap perasaan individu untuk menghargai dan mencintai negara yang mengakibatkan kurangnya sokongan belia terhadap kerajaan yang memerintah. Ini akan menimbulkan pemasalahan sosial di kalangan belia seperti pemberontakan, vandalisme, dan kemusnahan institusi negara. Objektif kajian ini adalah mengkaji kesan penggunaan lagu kebangsaan dan bendera Malaysia terhadap wujudnya semangat patriotisme di kalangan belia di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian lapangan yang menggunakan teknik “purposive sampling” untuk mengedar soalan kaji selidik kepada responden. Responden kajian terdiri daripada mahasiswa/mahasisiwi di IPTA dan IPTS di Malaysia seramai 1011 orang. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa pemboleh ubah untuk lagu kebangsaan dan lambang negara meningkatkan semangat patriotisme dan sikap cintakan tanah air.
Kata Kunci: Patriotisme, Lagu Kebangsaan, Bendera Negara, Belia Malaysia

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH