NILAI PATRIOTISME BELIA MALAYSIA

Golongan belia seharusnya mempunyai semangat patriotisme yang tinggi bagi menjamin keteguhan negara. Namun begitu, pada masa kini belia didapati memiliki semangat patriotisme yang masih rendah. Objektif kajian ini adalah bagi membandingkan tahap patriotisme belia di Malaysia berdasarkan tujuh nilai murni melibatkan konstruk-konstruk pembinaan konsep patriotisme, iaitu kefahaman terhadap sistem pentadbiran negara, kebanggaan menjadi rakyat Malaysia, perasaan sayang kepada Malaysia, perasaan kekitaan atau memiliki terhadap negara, kesetiaan kepada negara, berdisiplin atau adab baik demi nama baik negara serta peningkatan produktiviti demi negara. Sebanyak 1,500 sampel diambil dalam kalangan belia berumur antara 15 hingga 30 daripada enam zon, iaitu Timur, Tengah, Selatan, Utara, Sabah dan Sarawak. Analisis kajian ini adalah menggunakan teknik statistik deskriptif. Berdasarkan hasil kajian mendapati bahawa tahap patriotisme bagi semua zon di Malaysia adalah baik, iaitu 73 peratus dengan nilai min sebanyak 7.26. Walau bagaimanapun, hanya Zon Tengah sahaja yang mencatatkan tahap patriotisme sederhana dalam kalangan belia di kawasan berkenaan. Justeru, usaha pihak kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan dalam menerapkan semangat patriotisme melalui pelbagai aktiviti yang dianjurkan wajar diteruskan dari semasa ke semasa agar dapat meningkatkan tahap patriotisme dalam kalangan belia dan masyarakat umumnya, di samping memberi penekanan lebih kepada Zon Tengah.

Kata Kunci: Belia, Nilai Murni, Patriotisme, Tahap Patriotisme

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH