ASPIRASI TERHADAP KEPIMPINAN POLITIK NEGARA

Artikel ini bertujuan untuk meninjau dan mengenalpasti tahap aspirasi dan kecenderungan belia Malaysia terhadap kepimpinan politik negara. Kepimpinan politik negara adalah berkaitan dengan aspek kredibiliti karekter pemimpin, idealisme perjuangan, gaya kepimpinan politik, dan kecenderungan belia dalam pemilihan pemimpin politik. Belia dalam kajian ini adalah terdiri daripada individu yang berusia sekitar 19 hingga 25 tahun. Metodologi kajian ini adalah berbentuk tinjauan menggunakan instrumen soal selidik Skala Likert 7-mata serta merujuk dan mengadaptasi daripada pelbagai sumber. Responden kajian ini dipilih menggunakan teknik stratifikasi daripada lima zon di Malaysia melibatkan 1200 orang sampel pelbagai etnik di seluruh Malaysia. Hasil kajian rintis berdasarkan anĂ¡lisis Chronbach Alfa bagi kesemua konstruk yang dikaji keseluruhannya berada di tahap kebolehpercayaan yang tinggi iaitu dia antara 0.830 hingga 0.955. Analisis data menggunakan SPSS versi 22.0 bagi menganalisis data yang berbentuk statistik deskriptif (min dan sisihan piawai). Hasil kajian menunjukkan tahap aspirasi belia secara keseluruhannya adalah agak tinggi dengan skor min antara 4.049 hingga 5.900. Analisis terperinci menunjukkan bahawa belia meletakkan aspirasi yang tinggi terhadap kredibiliti karekter pemimpin dari aspek pemimpin berpandangan jauh dan kompeten (min = 5.82, sisihan piawai = 086). Selain daripada itu, belia meletakkan keutamaan kepada idealisme perjuangan politik yang berbentuk nasional (min = 5.90, sisihan piawai = 0.97). Bagi gaya kepimpinan politik pula, belia lebih mengharapkan kepada gaya kepimpinan berbentuk penyertaan berbanding dengan gaya mengarah dan gaya menyokong (min = 5.85, sisihan piawai = 0.97). Majoriti belia meletakkan harapan yang sangat tinggi agar pemimpin menunjukkan sikap peduli kepada permasalahan rakyat (min = 5.70, sisihan piawai = 1.16). Analisis data tersebut menggambarkan bahawa belia Malaysia mempunyai aspirasi yang tinggi tehadap kepimpinan politik negara masa kini.

Kata Kunci: Kepimpinan Politik Negara, Aspirasi, Kecenderungan, Belia Pelbagai Etnik

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH