PENGARUH PROGRAM TELEVISYEN TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL BELIA

Pengaruh program televisyen (TV) terhadap belia telah mendapat perhatian pengkaji sains sosial di seluruh dunia sejak tahun 1950an hingga kini. Artikel ini bertujuan bagi membincangkan pola dan motif tontonan televisyen dalam kalangan belia Malaysia pada masa kini. Kajian tinjauan secara keratan rentas berbantukan borang soal selidik telah dijalankan terhadap 2007 orang belia berumur 15 hingga 40 tahun. Persampelan rawak berstrata tak seimbang pelbagai tahap digunakan meliputi 20 buah kawasan dari 9 negeri. Data analisis secara deskriptif dalam bentuk bilangan, peratus, min dan sisihan piawai. Dapatan kajian berkaitan pola tontonan TV menunjukkan majoriti respoden adalah penonton paling tegar yang menonton lebih dari 5 jam sehari. Slot waktu kegemaran menonton ialah antara jam 6.00 petang hingga 10.00 malam. Dapatan kajian juga menunjukkan TV sering ditonton bersama ahli keluarga yang lain berbanding dengan ibu bapa dan rakan-rakan. Manakala program TV yang paling digemari ialah filem dan drama. Analisis terhadap motif tontonan pula menunjukkan min persetujuan sederhana tinggi terhadap motif pembelajaran, bersantai dan mengisi masa lapang. Min persetujuan sederhana rendah pula ialah berkaitan motif TV sebagai peneman, rangsangan dan eskapisme. Motif utama responden ialah untuk mengetahui apa yang berlaku di seluruh dunia dan mengisi masa lapang. Dapatan kajian ini dapat memberi input terhadap perancangan program TV yang dapat meningkatkan perkembangan sosial belia di Malaysia.

Kata Kunci: Belia, Televisyen, Pola dan Motif Tontonan

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH