PERKEMBANGAN MODAL SOSIAL DALAM KALANGAN KOMUNITI ATAS TALIAN

Artikel ini membincangkan isu integrasi sosial dalam konteks modal sosial melalui kajian terhadap enam (6) komuniti atas talian terpilih di Malaysia. Modal sosial merujuk kepada model koperatif yang bermaksud kekuatan sesebuah komuniti itu terletak pada jaringan sosial yang terbina dalam kalangan ahlinya. Perubahan dalam hubungan sosial yang dibawa oleh kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) telah memberikan idea untuk mengaplikasikan konsep modal sosial dalam konteks komuniti atas talian atau e-komuniti. Secara definisinya, e-komuniti bermaksud sekumpulan manusia yang membina komuniti dan berinteraksi di antara satu sama lain secara kerap dalam Internet. Kaedah pengumpulan data utama adalah melalui kajian tinjauan atas talian terhadap 162 ahli e-komuniti dan temubual bersama lapan (8) pentadbir e-komuniti, dua (2) orang wakil kerajaan dan 27 orang awam. Kajian ini menghasilkan empat (4) penemuan utama yang boleh disimpulkan sebagai; jaringan atas talian berpotensi membantu interaksi antara ahli tetapi elemen utama seperti dicadangkan oleh konsep modal sosial seperti kepercayaan dan hubungan timbal balik telah di halangi oleh pelbagai faktor sosio-budaya. Keperluan berbeza ahli e-komuniti dan hakikat bahawa masyarakat masih dibelenggu modal budaya seperti kelas, identiti nasional, bahasa, agama dan cara hidup berbeza telah menghadkan perkembangan modal sosial di antara kelompok etnik. Justeru, mengaplikasikan konsep ini dalam konteks jaringan atas talian dan sosialisasi adalah suatu proses yang mencabar dan tidak menyakinkan.

Kata Kunci: Modal Sosial, Integrasi Sosial, Jaringan Atas Talian, E-Komuniti

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH