KEPERLUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT GOLONGAN BELIA ORANG ASLI DI KUALA LIPIS, PAHANG

Salah satu strategi kerajaan dalam usaha meningkatkan akses teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) ialah melalui Medan Info Desa (MID) terutama di kalangan belia yang tinggal jauh di pedalaman. Artikel ini bertujuan menganalisis faktor penerimaan dan penggunaan TMK di kalangan belia Orang Asli di Pos Sinderut, Kuala Lipis Pahang. Seramai 433 (L=208, P=225) belia masyarakat Orang Asli dipilih sebagai responden. Kaedah penyelidikan kuantitatif yang menggunakan soal selidik telah digunakan sebagai alat ukur dalam proses pengumpulan maklumat. Data dianalisis menggunakan kaedah deskriptif serta analisis statistik seperti ujian-t dan ANOVA sehala. Dapatan kajian menunjukkan kira-kira 64 peratus responden tidak tahu atau kurang mahir menggunakan telefon bimbit berbanding 89 peratus responden yang tidak tahu atau kurang mahir menggunakan komputer disebabkan mereka tidak memiliki peralatan tersebut. Bagaimanapun persepsi responden terhadap kepentingan teknologi maklumat dalam kehidupan mereka sangat tinggi. Kira-kira 76 peratus responden berminat untuk mengikuti latihan komputer jika disediakan secara percuma. Kekurangan kemudahan asas terutamanya elektrik, ramai belia masih tidak tahu membaca dan menulis, serta tingkat pengetahuan berkaitan TMK yang rendah menjadi faktor mengapa penyediaan kemudahan telecenter yang dilengkapi prasarana teknologi maklumat dan komunikasi masih belum sesuai dibangunkan di kawasan ini.

Kata Kunci: Belia, Orang Asli, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH