PEMBANGUNAN EKONOMI BELIA LUAR BANDAR

Pembangunan ekonomi adalah suatu punca kenaikan jumlah pendapatan dan pendapatan perkapita dengan menjumlahkan pertambahan penduduk serta pembangunan asas dalam sesuatu ekonomi sesebuah negara. Dalam artikel ini pengkaji mengkaji tentang pembangunan ekonomi belia luar bandar. Belia luar bandar biasanya dilabelkan sebagai belia yang berpendapatan rendah. Objektif kajian ini ialah pertama mengenal pasti golongan belia yang terlibat dengan pembangunan ekonomi luar bandar. Kedua menerangkan tentang peluang ekonomi belia luar bandar. Ketiga menjelaskan tentang bantuan yang diperlukan untuk membantu mengerakkan ekonomi belia luar bandar. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu menggunakan soal selidik untuk mendapatkan data. Data dianalisis menggunakan SPSS. Hasil dapatan kajian ini mendapati peratusan, kekerapan, min dan kekerapan kumulatif dapat dilihat dengan jelas lagi. Kesimpulannya, belia memainkan peranan penting dalam aktiviti ekonomi dunia dan sesebuah negara melalui peranannya yang produktif dan reproduktif.

Kata Kunci: Pembangunan, Ekonomi, Belia, Luar Bandar, Bantuan, Kumulatif

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH