FAKTOR BELIA TIDAK BEKERJA DARI PERSPEKTIF NEET

Belia adalah golongan yang perlu perhatian khusus kerana mereka adalah modal insan yang masih berada pada umur produktif untuk bekerja. Oleh itu, belia NEET- (Not in Employment, Education or Training) atau tidak dalam pekerjaan, pendidikan atau latihan dilihat sebagai trend yang perlu dielakkan kerana ia boleh membawa kepada kesan negatif dalam meningkatkan ekonomi negara. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data dikumpulkan menggunakan kaedah perbincangan dalam kumpulan dan juga temu ramah bersama agensi yang telah dipilih. Dapatan kajian ini telah mengenal pasti beberapa faktor utama yang menyebabkan belia berada dalam golongan NEET iaitu seperti faktor peribadi, faktor tempat kerja dan faktor keluarga. Kajian juga mendapati bahawa pendidikan juga menyebabkan mereka keciciran daripada segi pekerjaan. Di akhir kajian ini beberapa syor diberikan untuk mengekang trend belia NEET di Malaysia.

Kata Kunci: Belia, NEET, Pekerjaan, Ekonomi, Modal Insan

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH