KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN BELIA TERHADAP PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis tahap pengetahuan, kefahaman dan penerimaan belia terhadap Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ia melibatkan seramai 400 responden yang dipilih sekitar Lembah Kelang. Data kajian diperoleh melalui soal selidik yang dianalisis menggunakan program SPSS. Statistik deskriptif seperti frekuensi, peratusan, min, statistik jadual silang (cross tabulation) dan correlation coefficient digunakan bagi menerangkan latar belakang responden dan tahap pengetahuan, kefahaman dan penerimaan belia terhadap perlembagaan. Hasil kajian menunjukkan tahap pengetahuan, kefahaman dan penerimaan belia terhadap Perlembagaan Persekutuan diterima dengan baik iaitu melebihi 65% berada di tahap sederhana. Dapatan kajian juga menunjukkan faktor-faktor etnik, agama, aliran pendidikan sekolah rendah dan menengah sangat mempengaruhi tahap pengetahuan, kefahaman dan penerimaan belia terhadap Perlembagaan Persekutuan.

Kata Kunci: Belia, Etnik, Perlembagaan Persekutuan, Kontrak Sosial, Unsur Tradisi

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH