ASPIRASI DAN KECENDERUNGAN BELIA TERHADAP KEPIMPINAN POLITIK MALAYSIA

Artikel ini bertujuan meninjau dan mengenal pasti tahap aspirasi dan kecenderungan belia terhadap kepimpinan politik Malaysia. Kepimpinan politik Malaysia adalah berkaitan dengan aspek kredibiliti karakter pemimpin, idealisme perjuangan, gaya kepimpinan politik dan kecenderungan belia dalam pemilihan pemimpin politik. Belia dalam kajian ini terdiri daripada individu yang berusia sekitar 19 hingga 25 tahun. Metodologi kajian ini adalah berbentuk tinjauan menggunakan instrumen soal selidik. Responden kajian ini dipilih menggunakan teknik stratifikasi daripada lima zon melibatkan 1200 orang sampel pelbagai etnik di Malaysia. Hasil kajian rintis berdasarkan anĂ¡lisis Cronbach Alfa bagi kesemua konstruk yang dikaji keseluruhannya berada di tahap kebolehpercayaan yang tinggi iaitu di antara 0.830 hingga 0.955. Analisis data menggunakan SPSS versi 22.0 bagi menganalisis data yang berbentuk statistik deskriptif (min dan sisihan piawai). Hasil kajian menunjukkan tahap aspirasi belia secara keseluruhannya agak tinggi dengan skor min antara 4.049 hingga 5.900. Analisis terperinci menunjukkan bahawa belia meletakkan aspirasi yang tinggi terhadap kredibiliti karakter pemimpin daripada aspek pemimpin berpandangan jauh dan kompeten (min = 5.82, sisihan piawai = 086). Selain itu, belia meletakkan keutamaan kepada idealisme perjuangan politik yang berbentuk nasional (min = 5.90, sisihan piawai = 0.97). Bagi gaya kepimpinan politik pula, belia lebih mengharapkan kepada gaya kepimpinan berbentuk penyertaan berbanding dengan gaya mengarah dan gaya menyokong (min = 5.85, sisihan piawai = 0.97). Majoriti belia meletakkan harapan yang sangat tinggi agar pemimpin menunjukkan sikap kepedulian kepada permasalahan rakyat (min = 5.70, sisihan piawai = 1.16). Analisis data tersebut menggambarkan bahawa belia Malaysia mempunyai aspirasi yang tinggi tehadap kepimpinan politik Malaysia masa kini.

Kata Kunci: Kepimpinan Politik Malaysia, Aspirasi, Kecenderungan, Belia Pelbagai Etnik

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH