PERSEPSI DAN KESEDIAAN BELIA TERHADAP HUBUNGAN ANTARA AGAMA DI SELANGOR DAN PULAU PINANG

Makalah ini membincangkan persepsi dan kesediaan belia terhadap hubungan antara agama di Semenanjung Malaysia. Realitinya, hubungan etnik dan agama di Malaysia mempunyai perkaitan yang sangat rapat. Ini kerana pengenalan sesuatu etnik sering ditonjolkan bersama agama yang dianuti. Maka, sekiranya berlaku konflik agama ia tidak terkecuali untuk dibincangkan aspek etnik secara bersama. Kajian ini dijalankan di dua negeri, iaitu Selangor dan Pulau Pinang kerana kedua-dua negeri ini sering mengalami masalah hubungan agama dan etnik sejak kebelakangan ini. Kajian ini melibatkan seramai 500 responden dalam kalangan belia yang berumur antara 18 hingga 40 tahun. Pemilihan responden adalah secara pensampelan mudah. Kajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan dan kaedah pengumpulan data menggunakan soal selidik. Hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti belia mempunyai persepsi yang positif terhadap hubungan antara agama. Selain itu, majoriti belia mempunyai tahap kesediaan yang sederhana dalam memahami agama lain.

Kata Kunci: Hubungan antara Agama, Belia, Persepsi, Toleransi, Hubungan Etnik

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH