TOLERANSI SOSIO-AGAMA DI SABAH DAN SARAWAK

Kajian mengenai toleransi sosio agama di Malaysia penting dalam usaha memahami hubungan sesama manusia. Selain itu, ia merupakan nilai yang mengikat ahli masyarakat dalam mementingkan kesejahteraan sosial dalam kehidupan harian mereka. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti persepsi, tahap kesediaan dan tingkah laku masyarakat terhadap toleransi sosio agama di Sabah dan Sarawak. Berdasarkan kajian yang dijalankan ini, ia bakal mengemukakan bukti empirikal gambaran sebenar toleransi antara penganut agama di Sabah dan Sarawak. Kajian ini melibatkan 400 orang responden secara survei berasaskan borang soal selidik. Dapatan kajian menunjukkan masyarakat di Sabah dan Sarawak mempunyai persepsi positif (98%) terhadap toleransi sosio agama. Sikap terhadap toleransi sosio agama pula pada tahap yang tinggi (91.5%), dan tahap tingkah laku juga menunjukkan pada tahap tinggi iaitu 54%.

Kata Kunci: Persepsi, Kesediaan, Tingkah Laku, Toleransi, Sosio Agama

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH