PENGHAYATAN DAN KESEDARAN PATRIOTISME DALAM KALANGAN PELATIH PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, persepsi dan pemahaman golongan remaja dalam konteks kesedaran dan penghayatan kepada semangat patriotisme. Responden kajian adalah seramai 1010 orang remaja. Dapatan kajian menunjukkan, majoriti daripada responden mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi terhadap patriotisme (83.5%), manakala persepsi yang tinggi terhadap patriotisme (98.7%) serta pemahaman yang tinggi terhadap patriotisme (83.1%). Kajian juga mendapati wujud perbezaan pengetahuan, persepsi dan pemahaman bagi setiap bangsa Melayu, Cina, India dan Bumiputera Sabah dan Sarawak terhadap penghayatan patriotisme. Kajian juga mendapati tidak wujud perbezaan antara jantina iaitu lelaki dan perempuan terhadap penghayatan patriotisme.

Kata Kunci: Patriotisme, Pembangunan Negara Bangsa, Remaja, PLKN, Pelatih PLKN

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH