JANGKAAN PELABURAN BAGI BELIA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

Pelaburan dikenalpasti sebagai suatu alternatif bagi meningkatkan pendapatan dan memberi perlindungan kepada risiko kewangan pada masa akan datang. Namun sebagai pelajar yang kebanyakannya belum lagi bekerja, mereka mungkin belum berpeluang lagi untuk terlibat dalam pelaburan disebabkan kekurangan sumber kewangan. Walaupun demikian, mereka berkemungkinan untuk melabur dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan kewangan. Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap pengetahuan pelaburan, sikap terhadap pelaburan dan jangkaan pelaburan bagi belia pelajar di Institusi Pengajian Tinggi tempatan. Persampelan rawak mudah digunakan bagi memperoleh 1000 responden yang terdiri daripada pelajar Institusi Pengajian Tinggi tempatan. Borang Soal Selidik yang ditadbir-sendiri oleh responden digunakan bagi mengumpulkan maklumat latar belakang, pengetahuan pelaburan, sikap terhadap pelaburan dan jangkaan pelaburan. Hasil kajian menunjukkan bahawa jangkaan dalam pelaburan bagi pelajar adalah sangat rendah dengan hanya satu pertiga pelajar sahaja dijangka akan terlibat dalam pelbagai jenis pelaburan. Begitu juga kurang daripada separuh responden mempunyai tahap pengetahuan yang sederhana dan tinggi. Bagi tahap pengetahuan yang tinggi tidak ada responden yang cenderung dijangka untuk banyak terlibat dalam pelaburan. Namun bagi golongan dengan tahap pengetahuan yang rendah, tidak ramai yang menjangkakan mereka akan kurang melabur. Selain dari tahap pengetahuan, sikap terhadap pelaburan dikaji kesannya kepada jangkaan bagi pelaburan. Dalam hal ini, kebanyakan responden bersikap negatif terhadap pelaburan dan mereka ini menjangkakan diri mereka akan kurang terlibat dalam pelaburan. Sehubungan dengan itu, hasil kajian ini dapat menentukan samada pihak kerajaan atau pihak-pihak berkaitan perlu menggubal polisi baru atau mengubahsuai polisi yang sedia ada bagi membolehkan kalangan belia cenderung melibatkan diri dalam aktiviti pelaburan yang sihat dan hasil tindakan kerajaan sebegini dapat mempertingkatkan pendapatan rakyat Malaysia serta ia berkemungkinan besar bakal menjadi pemangkin untuk merealisasikan potensi pertumbuhan Malaysia. Selain itu, pihak berkuasa harus memberi pendidikan pelaburan bagi kepentingan pelajar dan pengguna secara umumnya.

Kata Kunci: Jangkaan Pelaburan, Belia, Kesejahteraan Kewangan, Pengetahuan Pelaburan, Sikap Pelaburan

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH