KAEDAH PROMOSI DALAM PROGRAM RAKAN MUDA WAWASAN DESA

Makalah ini berasakan kajian yang dijalankan bertujuan mengenalpasti kompetensi yang diperlukan di dalam program latihan pembangunan belia di Kementerian Belia dan Sukan Malaysia khususnya bagi program Rakan Muda Wawasan Desa anjuran Bahagian Pembangunan Rakan Muda. Kompetensi merujuk kepada kombinasi antara kemahiran, keupayaan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyediakan sesuatu tugasan yang spesifik di dalam konteks tertentu. Kompetensi juga adalah hasil daripada gabungan pengalaman di mana kemahiran, keupayaan dan pengetahuan yang diperolehi daripada tugasan yang pernah diamanahkan kepada seseorang individu. Walaupun di dapati bahawa latihan seumpama ini telah disediakan oleh bahagian ini, namun ianya kurang memberikan kepuashatian di kalangan peserta yang menyertai program ini. Justeru kerangka model keperluan latihan belia telah mengaplikasikan lima kompetensi yang terdiri daripada kompetensi kesihatan/fizikal, kompetensi personal/sosial, kompetensi pengetahuan/penaakulan/kreativiti, kompetensi vokasional dan kompetensi semangat patriotisme. Kajian ini turut menguji sama ada faktor gender mempengaruhi keperluan latihan di kalangan belia dengan menggunakan Ujian Perbandingan – t. Hasil kajian memberikan petunjuk bahawa kompetensi personal/sosial dan kompetensi semangat patriotisme diperlukan oleh belia. Manakala kompetensi kesihatan/fizikal dan kompetensi pengetahuan/penaakulan/kretiviti berada pada paras Agak Perlu. Sekalipun kompetensi vokasional berada pada skor terendah, namun kompetensi ini masih berada pada paras Agak Perlu. Kajian juga membuktikan bahawa faktor gender tidak mempengaruhi keperluan latihan. Ini bermakna bahawa keperluan yang sama rata diperlukan oleh kedua-dua gender lelaki dan perempuan. Sehubungan itu, kajian ini menjadi penanda aras bahawa keperluan latihan belia yang ingin dilaksanakan di kementerian ini haruslah bersandarkan kepada lima kompetensi ini bagi melahirkan generasi belia yang akan meneruskan kesinambungan pembangunan negara bangsa.

Kata Kunci: Kompetensi, Latihan, Belia

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH