MODENISASI DAN PENGARUH TREND FESYEN DALAM KALANGAN MAHASISWA INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPT)

Fesven rnerupakan satu simbol yang menjadi ikutan oleh golongan atau kalangan masyarakat tertentu. Ia adalah suatu perkara yang subjektif dan bagi golongran muda ia menjadi satu perkara yang penting, Trend, zaman atau masa menjadi antara faktor yang dikatakan berkait rapat dalam memilih sesuatu fesyen, terutamanya fesyen berpakaian. Oleh itu lambang kemodenan seseorang itu dapat dilthat dari cara pemakaian. Kertas kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ketaksuban golongan mahasiswa terhadap fesyen dalam berpakaian dan adakah pilihan fesyen berpakaian ini melambangkan kemodenan kepada golongan ini? Data untuk kajian telah diambil dari tiga IPT di Lembah Kelang dengan 300 orang mahasiswa sebagai responden. Kaedah soal selidik telah digunakan dalarn kajian. Hasil tinjauan mendapati lebih separuh daripada responden mementingkan fesyen pakaian dalam kehidupan harian mereka. Golongan ini menyatakan bahawa trend fesven yang dipilih penting sebagai lambang bahawa mereka moden. Jelaslah bahawa dalam kalangan mahasiswa, kemodenan itu diukur melalui cara mereka berpakaian. Namun begitu, majoriti responden masih tidak menganggap berpakaian tradisional itu kolot.

Kata Kunci: Belia, Modenisasi, Budaya, Trend Fesyen, Tradisional, Moden

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH