MEDIA MASSA DAN REMAJA: POLA PENDEDAHAN DARI ASPEK JENIS DAN KANDUNGAN

Media massa memainkan peranan penting dalam kehidupan remaja. Penggunaan media massa yang tinggi dalam kalangan remaja menyebabkan ramai yang berpendapat media massa sebagai elemen negatif yang mempengaruhi tingkah laku remaja. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pola pendedahan remaja dalam kalangan umu 15 — 25 tahun terhadap penggunaan media massa. Kajian ini juga adalah untuk mengenal pasti jenis penggunaan media massa dan isi kandungan media massa dalain kalangan remaja tersebut. Untuk tujuan tersebut satu kajian kuantitatif berbentuk survei yang menggunakan soal selidik sebagai alat pengutipan data dijalankan terhadap responden dalam kalangan remaja di sekitar kawasan Lembah Kelang. Seramai 500 responden untuk tujuan pengumpulan data dan kajian ini menunjukkan kebanyakan remaja yang ditemu bual mengalami pendedahan yang tinggi kepada televisyen (TV) berbanding media massa yang lain. Mereka juga menunjukkan kecenderungan yang tinggi terhadap pendedahan program berbentuk hiburan. Dapatan kajian ini menyokong hasil perbincangan kajian lepas yang mendapati penggunaan media massa yang tinggi untuk tujuan hiburan. Perkara ini tidak menghairankan kerana didapati media massa khusus TV menyediakan pelbagai program yang kebanyakannya mempunyal unsur hiburan yang tinggi.

Kata Kunci: Media Massa, Remaja, Kandungan Media Massa

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH