KECERDASAN EMOSI DAN CARA GAYA KEPIMPINAN DALAM KALANGAN PEMIMPIN REMAJA DI BANDAR BARU BANGI, SELANGOR

Kajian di Barat telah membuktikan bahawa terdapat perkaitan yang bermakna antara tahap kecerdasan emosi individu dengan cara gaya kepimpinan mereka. Keadaan ini turut juga dibuktikan dalam kajian ini dengan memfokuskan kepada golongan belia peringkat muda (remaja). Kajian ini telah dilaksanakan ke atas 81 orang pemimpin pelajar (pengawas) yang berusia di antara 14 hingga 17 tahun daripada sekolah menengah kebangsaan di Selangor. Cara gaya kepimpinan responden telah diukur menggunakan Multifactor Leadership Questionnaire Form 6s (MLQ; Bass & Avolio, 1992) sementara kecerdasan emosi diukur menggunakan Assessing Emotion Scale (AES; Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden & Dornheim, 1998). Kajian mendapati wujudnya perkaitan yang signifikan di antara kecerdasan emosi dengan tiga cara gaya kepimpinan, iaitu kepimpinan transformasi (r=0. 478, p<0.01), transaksi faire (r= -0.291, p<0.05) dan laissez-faire (r= -0.374, p<0.05). Selain itu, beberapa perkaitan yang signifikan turut wujud di antara sub-komponen kecerdasan emosi dengan tiga cara gaya kepimpinan yang dikaji. Kajian ini berjaya membuktikan kepentingan peranan kecerdasan emosi di dalam proses pembentukan cara gaya kepimpinan. Kesimpulannya, kajian ini mendapati bahawa kecerdasan emosi yang positif dapat menjana ke arah keberkesanan corak kepimpinan yang dilaksanakan.

Kata Kunci: Kecerdasan Emosi, Cara Gaya Kepimpinan, Pemimpin, Remaja

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH