PENYERTAAN BELIA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNITI DI FELDA JERANGAU, TERENGGANU

Makalah ini membincangkan senario penyertaan belia dalam program pembangunan komuniti anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR) di Felda Jerangau, Terengganu. Pengumpulan data dijalankan melalui kerja lapangan dengan menggunakan kaedah temubual mendalam dan pemerhatian. Lapan orang informan telah ditemubual, antaranya ahli JKKR Felda Jerangau, golongan belia dan
peneroka. Dapatan kajian menunjukkan belia di Felda Jerangau terlibat dalam beberapa program pembangunan dari aspek sosial, ekonomi dan politik serta kepimpinan. Namun begitu, penyertaan belia dalam program pembangunan anjuran JKKR Felda Jerangau kurang mendapat sambutan. Hal ini kerana terdapat beberapa faktor penghalang yang menyebabkan penyertaan belia kurang memuaskan. Antaranya, masalah perpaduan dan konflik politik kepartian, masalah sosial belia dan masalah dalaman JKKR Felda Jerangau itu sendiri. Oleh itu, faktor-faktor penghalang
tersebut perlu diselesaikan segera oleh pihak berwajib khususnya JKKR Felda Jerangau yang merupakan badan pemesyuaratan tertinggi di rancangan Felda. Dalam hal ini kerjasama antara golongan belia dan JKKR Felda Jerangau juga perlu dibentuk supaya agenda pembangunan belia di rancangan Felda Jerangau dicapai dengan adanya penyertaan positif dan proaktif daripada golongan belia.

Kata kunci: Belia, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH