PENYERTAAN DAN HAMBATAN BELIA BARIO DALAM MEMBANGUNKAN KOMUNITI

Golongan belia hari ini sedar bahawa mereka mempunyai kemampuan untuk membangunkan komuniti mereka. Ini berdasarkan kepada kepercayaan dan persepsi mereka terhadap peluang yang ada di sekitar mereka. Bagi meneroka kemampuan dan penglibatan serta kekangan penglibatan belia Bario dalam membangunkan komuniti, kajian telah dilaksanakan ke atas 352 orang belia Bario, yang dipilih secara rawak mudah. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tinjauan dan melibatkan kaedah pengumpulan data menggunakan borang soal selidik. Kajian mendapati bahawa penyertaan belia Bario dalam aktiviti membangunkan komuniti termasuklah penglibatan mereka dalam organisasi komuniti adalah rendah. Ia adalah disebabkan kerana mereka berhadapan dengan halangan berbentuk luaran iaitu generasi lebih tua yang mengehadkan penglibatan belia dalam aktiviti dalam komuniti. Selain itu, mereka turut mempunyai masalah dalaman, iaitu kurang memiliki kemahiran tertentu
dalam menjayakan organisasi dalam komuniti meskipun mempunyai keinginan yang kuat untuk mendaya upayakan komuniti mereka.

Kata kunci: penyertaan, organisasi, hambatan/ halangan, pembangunan komuniti

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH